Polityka Prywatnosci

Informujemy, że od dnia 25.05.2018 r. w zakresie przetwarzania danych osobowych zastosowanie znajduje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) oraz Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Ustawa).
 
Ochrona Państwa danych osobowych jest dla nas bardzo ważna. W związku z tym, przygotowaliśmy informację dotyczącą tego, w jaki sposób są one przetwarzane, jak je chronimy oraz jakie prawa Państwu przysługują.
 

Warunki ogólne

 
1. Niniejsza Polityka Prywatności informuje o sposobach ochrony danych osobowych Klientów oraz Kontrahentów korzystających z usług i współpracujących z Dariuszem Wąsikiem prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą Agencja TATULO Dariusz Wąsik, zwanego dalej "Agencja TATULO". 
2. Administratorem Państwa danych osobowych jest Dariusz Wąsik prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Agencja „TATULO” Dariusz Wąsik, z siedzibą: 05-300 Mińsk Mazowiecki, ul. Dr Jana Huberta 4, posiadający NIP:8221002875, REGON: 710358781. 
3. Administrator oświadcza, że strona internetowa Agencji TATULO wolna jest od treści naruszających prawa osób trzecich lub obowiązujące przepisy prawa, a w szczególności od treści zawierających informacje, które powodują lub stanowią zagrożenie prywatności lub bezpieczeństwa jakichkolwiek osób, naruszają prawa osób trzecich, treści obraźliwych, zniesławiających, wzbudzające rasizm, obrażające pod względem etnicznym, kulturowym, religijnym, płciowym.
4. Wszelkie dodatkowe pytania związane z Polityką Prywatności prosimy kierować na adres Administratora danych: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., lub dzwoniąc pod numer telefonu 25 759 16 43.
5. Państwa dane osobowe zostały pozyskane bezpośrednio od Was, za Waszą zgodą jak i ze źródeł powszechnie dostępnych, gdzie dane zostały podane do wiadomości publicznej np. KRS, ceidg, LinkedIn, media społecznościowe i inne.
 

Cel zbierania danych

 
6. Dane osobowe podane przy zawieraniu umowy oraz w trakcie jej realizacji są przetwarzane w celach:
a) zawarcia i prawidłowej realizacji umów (w tym współpracy, dostawy, sprzedaży, cateringowych, najmu sprzętu gastronomicznego, realizacji usług DDD, ozonowania), zapewnienia poprawnej jakości usług przez Agencję TATULO albowiem jest to niezbędne do prawidłowego ich wykonania.
b) ustalania, dochodzenia i egzekucji roszczeń co może obejmować sprzedaż wierzytelności z umowy innemu podmiotowi oraz obrony przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami i innymi organami państwowymi; podstawą prawną takiego przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Agencji TATULO (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
c) wykonania ciążących na administratorze obowiązków prawnych np. gdy na bazie przepisów podatkowych lub rachunkowych Administrator rozlicza zawarte umowy sprzedaży, wystawia i przechowuje faktury i dokumenty księgowe (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO); wówczas przetwarzanie odbywa się na podstawie obowiązujących przepisów prawa,  
d) statystycznych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, czyli prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora w tym tworzenia zestawień, analiz i statystyk na potrzeby wewnętrzne; obejmuje to m.in. raportowanie, planowanie rozwoju, tworzenie modeli statystycznych, 
e) weryfikacji wiarygodności płatniczej przez okres niezbędny do dokonania takiej oceny przy zawarciu, przedłużeniu lub rozszerzeniu zakresu tej lub kolejnej umowy oraz do rozpatrywania związanych z tym reklamacji.
7. Państwa dane osobowe mogą zostać ewentualnie przesłane innym administratorom lub podmiotom przetwarzającym dane takim jak ZUS, US, Prokuratura, Policja, Sąd, komornik, organy państwowe, jednostki samorządu terytorialnego, podmioty realizujące obsługę prawną Agencji TATULO, podmiotom świadczącym usługi doradcze, pomoc podatkową, rachunkową, agencjom badawczym działającym na zlecenie Agencji TATULO, podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską, podmiotom prowadzącym działalność płatniczą (np. banki), podmiotom nabywającym wierzytelności.
8. Dane osobowe będą przetwarzane:
a) przez cały okres trwania umowy oraz 
b) do upływu terminu przedawnienia wzajemnych i ewentualnych roszczeń.
 

Zagwarantowane prawa

 
9. Osoba, której dane są przetwarzane ma:
a) do nich dostęp (w tym może wystąpić o kopię tych danych),
b) możność sprostowania danych nieprawidłowych oraz uzupełnienia danych niekompletnych ze względu na cele ich przetwarzania i przeniesienia danych,
c) ma prawo uzyskać informację o procesie przetwarzania jej danych osobowych,
d) prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania niezgodnego ze wskazanym celem prawo do przeniesienia swoich danych,
e) prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych, jeżeli kwestionuje ich prawidłowość; uznaje, iż zachodzi przypadek niezgodnego z prawem przetwarzania danych, wykonane zostały już cele przetwarzania,
f) prawo żądania usunięcia wszystkich lub niektórych danych osobowych, jeżeli nie są one niezbędne dla celów, dla których zostały zebrane, cofnięta została zgoda na ich przetwarzanie, są przetwarzane niezgodnie z prawem, skutecznie wniesiono sprzeciw wobec przetwarzania lub obowiązek usunięcia wynika z przepisu prawa,
g) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie (00-193), ul. Stawki 2, jeżeli uzna, że przetwarzanie danych osobowych tej Osoby narusza przepisy prawa.
10. W każdym czasie osoba, której dane są przetwarzane może wyrazić własne stanowisko i zakwestionować decyzję opierającą się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.
11. Dane osobowe będą mogły być profilowane do analizy lub prognozy aspektów dotyczących efektów współpracy, osiąganych obrotów, skali zamówień, rodzaju zamówień ze względu na rodzaj zamawianych produktów lub częstotliwość składania zamówień, lokalizacji kontrahenta.  
12. Podanie danych jest dobrowolne i jednocześnie jest warunkiem zawarcia umowy niezbędnym do jej realizacji.
13. Po zakończeniu przetwarzania danych osobowych w pierwotnym celu, dane nie będą dalej przetwarzane.
 

Zabezpieczenia oraz ochrona danych osobowych

 
14. Administrator danych oświadcza, że przetwarza dane osobowe użytkowników zgodnie z unijnym rozporządzeniem 2016/679 o ochronie danych osobowych (RODO) z dnia 27 kwietnia 2016 r. i  innymi aktualnie obowiązującymi, tj. przez cały okres przetwarzania określonych danych, przepisami prawa o ochronie danych osobowych oraz, że stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane osobowe użytkowników przed udostępnieniem ich osobom nieupoważnionym, utratą czy uszkodzeniem.
15. Agencja TATULO nie przekazuje Państwa danych osobowych do państw trzecich, tj. państw poza terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
 

Wyłączenie odpowiedzialności

 
16. Administrator danych nie odpowiada za działania lub zaniechania użytkowników, skutkiem których Administrator danych przetwarza podane przez nich dane osobowe w sposób określony w niniejszej Polityce Prywatności.
17. Pomimo żądania usunięcia danych osobowych, w związku z wniesieniem sprzeciwu Agencja TATULO może zachować pewne dane osobowe w zakresie, w jakim przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, jak również do wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania. Dotyczy to w szczególności danych osobowych obejmujących: imię, nazwisko, adres e-mail, które to dane zachowywane są dla celów rozpatrywania skarg oraz roszczeń związanych z korzystaniem z usług Agencji TATULO, czy też dodatkowo adresu zamieszkania/adresu korespondencyjnego/prowadzenia działalności gospodarczej, numeru zamówienia, które to dane zachowywane są dla celów rozpatrywania skarg oraz roszczeń związanych z zawartymi umowami sprzedaży lub świadczeniem usług.
18. Administrator danych zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności.
19. Niniejsza wersja Polityki obowiązuje od dnia 23.05.2018 r. Administrator może w przyszłości zmienić Politykę z ważnych powodów m.in. w wyniku zmiany obowiązujących przepisów, w szczególności w zakresie ochrony danych osobowych, wpływające na prawa i obowiązki Administratora lub prawa i obowiązki podmiotu danych.
 
Zespół Agencji TATULO